Zapraszamy

Ogólne zasady odpłatności

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne udzielane osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia tj. objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Warunkiem finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ jest posiadanie przez placówkę służby zdrowia z usług której korzystamy, odpowiedniej umowy z NFZ.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane pacjentom innym niż ubezpieczeni finansowane są z budżetu państwa, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Ubezpieczenie w Narodowym Fundusz Zdrowia nie powoduje, że wszystkie usługi medyczne, w tym również zaświadczenia i orzeczenia o stanie zdrowia należą się bezpłatnie.

Pacjent ponosi odpłatność za następujące usługi:

za orzeczenia potrzebne do uzyskania prawa jazdy i inne zaświadczenia lekarskie wydawane na nasze życzenie, za wyjątkiem zaświadczeń potrzebnych do  uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego albo świadczenia z pomocy społecznej za świadczenia znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pacjent płaci również w sytuacjach korzystania z tzw. komercyjnych usług zdrowotnych, tzn. świadczonych w poradniach nie posiadających kontraktu z NFZ.

Ważne: Prywatny charakter placówki nie decyduje o odpłatności za świadczenia zdrowotne – istotne jest to, czy przychodnia lub gabinet posiada umowę z NFZ

Raz jeszcze:

Następujące świadczenia zawsze będą dla pacjenta odpłatne (niezależnie od tego czy jest umowa z NFZ, czy też jej nie ma):

  1. orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
  2. świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.

 

(C) 2008 (C) 2008 FoR HELP Sp z o.o. Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 73 tel./fax: 32 793 95 71